• SVOP-rahasto 

      Vuorela, Eveliina (2011)
      Pro gradu - tutkielma 
      Osakeyhtiölakia uudistettaessa pyrittiin entistä joustavampaan ja selkeämpään lainsäädäntöön. Uudistuksen tavoitetta auttoi osaltaan uuden sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston (SVOP-rahaston) mukaan ottaminen omaan ...