- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Aineistot 2874-2893 / 5702

  • Ohjelmistokehitysprosessin laadun ja kustannustehokkuuden kehittäminen 

   Lähteinen, Mari (2015)
   Diplomityö
   Tässä tutkielmassa on analysoitu erään kansainvälisen yrityksen Suomen liiketoimintayksikön ohjelmistokehitysprosessia. Tutkimuksen tavoitteena on löytää kehityskohteita ja tunnistaa käytännön toimenpiteitä, joiden avulla ...
  • Ohjelmistoliiketoiminnan johtaminen 

   Seppälä, Tanja (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mistä ohjelmistoliiketoiminnan johtaminen koostuu ja millaisia seikkoja ohjelmistoalan yritysjohtaja huomioi työssään. Tutkimus on luonteeltaan teoreettis-käsitteellinen kirjallisuuskatsaus. ...
  • Ohjelmistopiratismi 

   Siltamäki, Marko (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on perehtyä ohjelmistopiratismiin, aineistopohjaisella analyysillä kirjallisuudesta ja tieteellisistä tutkimuksista sekä kyselytutkimuksella. Tutkimuksessa asetetut hypoteesit todennettiin ...
  • Ohjelmistoprojektin aikataulun hallinta. Näkökulmia riskeihin ja onnistumisen edellytyksiin. 

   Uusitupa, Jukka (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on tuoda esiin seikkoja, jotka vaikuttavat ohjelmistoprojektin valmistumiseen aikataulussaan. Vaikuttavia tekijöitä ja ratkaisuehdotuksia menestykselliseen projektitoimintaan pyritään selventämään ...
  • Ohjelmistorobotiikan asettamat vaatimukset organisaation kontrolliympäristölle 

   Fröblom, Sini (23.04.2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Organisaatiot pyrkivät parantamaan kilpailukykyään erilaisilla toiminnan tehostamisen keinoilla. Viime vuosien trendi on ollut tehostaa liiketoimintaprosesseja prosessiautomaation avulla. Pro-sessiautomaation tavoitteena ...
  • Ohjelmistotestaus ketterässä ohjelmistokehitysprosessissa 

   Nakkila, Esa (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman lähtötilanteena oli Ixonos Oyj:n Tietoliikenne-yksikön ketteriin menetelmiin kuuluvien Scrum ja XP metodeihin pohjautuva SW Design and Implementation – ohjelmistotuotantoprosessi, johon ei ollut määritelty vielä ...
  • Oikeinkirjoitus ja sen ongelmat lukiossa ja toisella asteella ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden keskuudessa 

   Kuusela, Anna-Kaisa (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pro gradu –työni aiheena on oikeinkirjoitus ja sen ongelmat lukiossa ja toisella asteella ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden keskuudessa. Kohdekouluinani ovat Teuvan lukio ja Suupohjan ammatti-instituutti Kauppaoppilaitos ...
  • Oikeudellisen muodon ja taloudellisen sisällön ristiriitatilanteista 

   Kurjenmäki, Sanna (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielma käsittelee veronkiertoa tilanteissa, joissa toimenpiteen oikeudellinen muoto ei vastaa taloudellista sisältöä. Veron kiertämisellä tarkoitetaan tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä, joiden päämääränä on hankkia ...
  • Oikeudenmukaisuuden ja rationaalisuuden ristiriita: kokemuksia sairaalaorganisaation päätöksenteosta 

   Ström, Jonna (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa käsitellään oikeudenmukaista päätöksentekoa sekä siihen liittyvää ristiriitaisuutta yhdessä terveydenhuollon organisaatiossa. Päätöksenteon oletetaan lähtökohtaisesti olevan oikeudenmukaista julkisissa ...
  • Oikeusperiaatteet oikeuslähteenä: samapalkkaisuusperiaatteen oikeusperiaateluontoisuus 

   Juonoja, Terhi (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Oikeusperiaate on yksi oikeuslähde muiden joukossa. Oikeuslähteenä oikeusperiaatteen syvällisempi oikeusteoreettinen tarkastelu usein unohdetaan, vaikka oikeusperiaatteilla onkin aina ollut erittäin tärkeä asema oikeuslähteenä. ...
  • Oikeussuoja huostaanottoprosesissa 

   Isoniemi, Liisa-Elina (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä kuuluu lailla säädettyihin hallinnon oikeussuo-jakeinoihin ja onko huostaanottopäätöstä tehtäessä otettava huomioon joitain yleisistä hal-linnon oikeussuojakeinoista poikkeavia ...
  • Oikeusturva ja perusteluvelvollisuus 

   Emaus, Riitta (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   PeL 21 § ja EIS 6(1) artikla asettavat vaatimukset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumiselle. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti edellyttää, että Suomessa jokaisella on oikeus saada oikeutta tai velvollisuutta koskeva ...
  • Oikeusvarmuus ja ennakoitavuus siirtohinnoittelussa: tarkastelussa KHO:n ratkaisut 2010-luvulla 

   Peltomaa, Juhana (2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielman tavoitteena on selvittää oikeusvarmuutta ja ennakoitavuutta puoltavia tekijöitä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuista vuosien 2010 – 2020 ajalta. Tutkielmassa aihetta lähestytään oikeusdogmaattisella ...
  • Oikosulkumoottorin alumiinisen staattorikäämityksen kehittäminen 

   Kujala, Lauri (25.05.2020)
   Diplomityö
   Tässä työssä on tutkittu yleisesti käytetyn kuparikäämityksen korvaamista edullisemmalla alumiinikäämityksellä hyötysuhdedirektiivien mukaisissa rajoissa oikosulkumoottorin kustannustehokkuuden parantamiseksi. Alumiinin ...
  • Oikosulkumoottorin laatuvirheiden jäljittäminen koestustulosten perusteella 

   Halmesmäki, Wille (2010)
   Diplomityö
   Tuotannossa oleville oikosulkumoottoreille saadaan satunnaisesti poikkeavia mittaustuloksia. Moottoreiden laadun ja lyhyen toimitusajan kannalta on tärkeää, että havaittu poikkeama kyetään nopeasti yhdistämään sen aiheuttajaan. ...
  • Oikosulkurenkaan pituuden vaikutus suurnopeusmoottorin suoritusarvoihin 

   Känsäkangas, Tero (2012)
   Diplomityö
   Lähtökohtana oli tutkia elementtimenetelmän avulla suurnopeusmoottorin oikosulkurenkaiden pituuden vaikutusta moottorin ominaisuuksiin. Työn kohteena oli 20 kW:n massiiviroottorinen suurnopeusmoottori, jonka nimellisnopeus ...
  • Oirekuva minilektinä 

   Backman, Beatrice (23.03.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   I denna avhandling pro gradu undersöker jag finskspråkiga symtombeskrivningarnas minilekt utgående från Marianne Nordmans (1994) teori om minilekter. Syftet med avhandlingen är att undersöka hurudana stereotypa drag ...
  • Oliopohjaisen verkkosimulaattorin mallintaminen ja toteuttaminen. 

   Wikman, Kaj (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen päätavoite on selvittää oliopohjaisen kehittämismallin soveltavuutta räätälöidyn verkkosimulaattorisovelluksen mallintamiseen ja toteutukseen. Tutkimuksen hypoteesi on, että oliopohjainen kehittämismalli ...
  • Olipa kerran brandi. Tarinat brandimainonnassa 

   Salmela, Eliina (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on arvioida TV-mainosta brandin tarinan kertojana. Tällöin selvitetään, miten mainos onnistuu tärkeässä dualistisessa roolissaan, jolloin sen on pystyttävä kertomaan sekä omaa että brandin tarinaa. ...
  • Olipa kerran digitaalinen peli. Digitaalisen pelin kerronnan keinot ja vuorovaikutteinen dialogi juonenkuljetuksen osa-alueena 

   Kuorikoski, Juho-Kustaa (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää, mistä osista digitaalisen pelin kerronta rakentuu ja miten vuorovaikutteinen dialogi tukee pelin kerronnan kehittymistä. Tässä tutkielmassa analysoidaan digitaalisten pelien narratiivin ...