- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Aineistot 2867-2886 / 5092

  • Performance of Momentum and Contrarian Strategies in Commodity Markets 

   Kollin, Juha (16.03.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Momentum and contrarian anomalies have been detected in financial markets by multiple previous studies such as De Bondt & Thaler (1985) and Jegadeesh & Titman (1993). The effects of short-term continuation and long-term ...
  • Performance of socially responsible indices - Evidence from Europe and the U.S. 

   Kanniainen, Heidi (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Socially responsible investing (SRI) and as well as other related phenomena have rapidly become increasingly popular in the recent decades. People are more aware of environmental issues and want to favour the responsible ...
  • Performance of the ESG Momentum Strategy 

   Bergskaug, Eemeli (17.12.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   The popularity of socially responsible investing has been growing rapidly during the past decades and the discipline has gained a firm foothold within the financial industry. Emerging demand for information about how ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.
  • Performance of the Trading Strategies with Risk Constraints in Finnish Market 

   Salkanovic, Ibro (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   The main aim of this master’s thesis was to compare two risk constraint methodologies Value-at-Risk and Expected Shortfall on the sample of Finnish stocks from the Helsinki Stock Exchange in order to determine a more ...
  • Performing in an Acquired Language among Finnish Ninth-Graders. Immersion versus Non-Immersion 

   Bazia, Karolina (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työssäni olen tutkinut peruskoulun päättävien äidinkielenään suomea puhuvien yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden kirjoittamista englannin kielellä. Tutkimukseeni osallistui yksi englannin kielisen kielikylvyn käynyt luokka- ...
  • Perheen jäsenen maahantulo viisumilla Suomeen 

   Vihervirta, Juulia (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Liikkuvuuden kasvu on ollut huomattavaa viime vuosikymmeninä ja erityisesti lisääntynyt viime vuosina. Liikkuvuuden kasvun myötä myös perheistä on tullut entistä kansainvälisempiä. Tutkielmani aiheena on perheenjäsenen ...
  • Perheomisteiset yhtiöt ja taloudellinen suoriutuminen 

   Perttunen, Julius (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perheomistus ovat yksi merkittävä omistamisen muoto. Perheet eroavat muista omistajatahoista siten, että niiden sijoitushorisontti saattaa olla erilainen, ne voivat olla kiinnostuneempia yrityksen liiketoiminnasta kuin ...
  • Perhepalveluiden kehittäminen Pohjanmaalla: Asiakkaiden näkemyksiä perhepalveluiden nykytilanteesta ja kehittämistarpeista 

   Erkkilä, Marika (25.10.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Perhepalvelut ovat Suomessa murroksessa. Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelman tavoitteena on ollut uudistaa perhepalveluita siten, että palvelut ovat hyvin saatavilla, oikea-aikaisia ja perhelähtöisiä. (STM ...
  • Perheyrityksen sukupolvenvaihdos jatkajan näkökulmasta 

   Simelius, Sari (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Sukupolvenvaihdos on asia, joka tulee koskettamaan lähivuosina kymmeniä tuhansia suomalaisia yrityksiä suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Vaikutukset eivät rajoitu ainoastaan yksittäisiin yrityksiin, vaan ne heijastuvat ...
  • Perheyrityksen verosuunnittelu 

   Kovanen, Janne (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielma muodostuu osakeyhtiöiden ja niiden omistajien etujen tarkastelusta. Tutkielman pääpaino on optimaalisen ansiotulo-pääomatulosuhteen ja osinko-palkkasuhteen tarkastelussa perheyrityksissä. Vuosina 1988–1991 ...
  • Perinnönjako ja verosuunnittelu edunvalvonnassa 

   Häikiö-Kokko, Arja (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Ikääntyminen ja sen mukanaan tuomat muistisairaudet, mielenterveyden ongelmat, va-rallisuuden kasvaminen, aiheuttavat lisääntynyttä avun tarvetta päivittäisissä toimin-noissa, sekä talouteen ja omaisuuden hoitoon liittyvissä ...
  • PERINTEISEN LELUN ASEMA ELEKTRONIIKAN JOUKOSSA: sisällönanalyysi lasten joululahjatoiveista 

   Hiltunen, Susanna (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän päivän leluteollisuus on keskellä muutosta. Lapsista on tullut yhä tietoisempia kuluttajia ja samalla heidän kiinnostuksensa leluja kohtaan on alkanut hiipua. Vuositu-hannen vaihteen jälkeen lelumyynti on laskenut ...
  • Perinteisen liiketoiminnan laajentaminen verkkokauppaan: Muutosprosessi ja toimitusketjujen hallinta 

   Purovesi, Riina (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Viime vuosikymmenien aikana teknologia ja tiede ovat kehittyneet valtavasti, mikä on ollut tärkeässä roolissa muun muassa yritysten verkkokauppoihin siirtymiseen mahdollistamisessa ja lisäarvon luomisessa yritykselle uusien ...
  • Perinteiset menetelmät pitävät pintansa -Tarkastelussa Vaasan alueen organisaatioiden henkilöstön kehittäminen 

   Tuunainen, Meri (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän päivän työelämässä tehostaminen ja kustannusten minimoiminen ovat arkipäivää. Organisaatiot pyrkivät pysymään mukana muutoksissa ja varmistamaan paikkansa yhteiskunnassa lukuisin eri keinoin, kuten henkilöstövoimavarojaan ...
  • Perintälain muutokset ja niiden vaikutukset OK-Perintä Oy.n liiketoimintaan 

   Leikkola, Heli (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Laki saatavien perinnästä muuttui reilu vuosi sitten. Lakimuutos on ollut merkittävä ja muutokset ovat koskeneet perintätapaa, velallisen oikeutta ja asemaa, saatavan kohdentamisjärjestystä sekä perintäkuluja. Tutkimuksen ...
  • Perintälain muutosten vaikutukset - tarkastelussa perintäliiketoiminta 

   Urpiola, Mira-Maria (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä muutoksia ja lisäyksiä 16.3.2013 voimaan tulleeseen perintälakiin on tehty. Tutkielmassa pohditaan myös lakimuutoksen käytännön vaikutuksia vapaaehtoiseen perintään sekä ...
  • Perintö, testamentti ja verosuunnittelu 

   Silander, Juha Elis (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perintöön ja jäämistöön liittyvät seikat koskettavat lähes kaikkia ihmisiä, mutta ne ovat silti suhteellisen huonosti tunnettuja. Tutkielman tarkoituksena on antaa kattava kokonaiskuva perinnöstä, testamentista sekä ...
  • Perintö- ja lahjaveron merkitys Suomen verojärjestelmässä 

   Anttila, Maarit (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perintö- ja lahjavero on vahvasti mielipiteitä jakava verolaji. Kyseisen verolajin kumoamisesta on keskusteltu useina vuosina. Vuonna 2004 annettiin lakialoite perintö- ja lahjaverolain kumoamisesta. Aloitteessa vedottiin ...
  • Perintöverosuunnittelu 

   Suominen, Matias (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa selvitetään eri perintöverosuunnittelukeinojen vaikutusta perintöveron määrään. Perintöverosuunnittelun esittelyn selventämiseksi tutkielman alkupuolella keskitytään lakisääteisen perimyksen, testamenttiperimyksen ...
  • Perintöverosuunnittelun keinot perhepiirissä 

   Huhtasaari, Miia (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmani aiheena on perintöverosuunnittelun keinot perhepiirin kesken. Lähtökohtana on esitellä yleisimmät veronkiertonormin rajoissa olevat suunnittelukeinot, joita perheen sisällä voidaan tilannekohtaisesti ...