Aineistot 2867-2886 / 6785

  • MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TOIMINTA: Näkökulmina päätöksenteko, yhteistyö ja innovatiivisuus 

   Jussila, Johannes (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa pyrittiin löytämään maakunnan yhteistyöryhmä-ilmiön luonne päätöksenteon, yhteistyön ja innovatiivisuuden näkökulmista. Maakunnan yhteistyöryhmä on Suomen Euroopan unioniin liittymisen jälkeinen ...
  • ”Maakuntien Suomi vaarassa” ja ”Vasta nyt kuin juna”. Kriittinen tutkimus kahden puoluepoliittisesti sitoutuneen sanomalehden EU:hun ja Emuun liittyneistä pääkirjoituksista. 

   Kohonen, Olli (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pro graduni on kriittinen tutkimus kahden poliittisesti sitoutuneen sanomalehden, Suomenmaan ja Kansan Tahdon, Euroopan integraatiota käsittelevistä pääkirjoituksista. Käytän tutkimusmetodina niin diskurssianalyysiä muun ...
  • Maaliverkot lauloivat - Metaforat Iltalehden ja Savon Sanomien jalkapallouutisissa 

   Tuovinen, Mikko (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin lehdistön jalkapallouutisissa esiintyviä metaforia. Tutkimus on toteutettu sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Analyysin kvantitatiivinen osuus keskittyy aineistossa olevien ...
  • Maankäyttösopimukset kunnan maapolitiikan osana ja sopimuskorvausten käsittely kunnan kirjanpidossa. 

   Vuorela, Marjo (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tarkastellaan maankäyttösopimuksia, niiden oikeudellista luonnetta ja maankäyttösopimuskorvauksien käsittelyä kunnan kirjanpidossa. Taustalla on Vaasan kaupungin kiinteistötoimen ja kuntatekniikan toive ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maanomistajan asema kuntakaavoituksessa 

   Lehto, Päivi (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen kohteena on maanomistajan asema kuntakaavoituksessa. Perustuslaki, kuntalaki, hallintolaki, hallintolainkäyttölaki, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta sekä maankäyttö- ja rakennuslaki turvaavat maanomistajan ...
  • Maanomistajan oikeus korvauksiin luonnonsuojelulain ja metsälain mukaan 

   Eskola, Marja-Leena (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Luonnonsuojelullisten arvojen merkitys on kasvanut yhteiskunnassamme koko ajan, mistä osoituksena on esimerkiksi Suomen perustuslakiin vuonna 1995 lisätty ympäristöperusoikeus. Luonnonsuojelulliset arvot ovat toisinaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maanomistajan oikeusturva kunnan maanhankinnassa 

   Kara, Riitta (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perustuslain mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Omaisuuteen luetaan myös maaomaisuus. Tutkielmassa selvitetään yksityisen maanomistajan lainsäädäntöön perustuvaa oikeusturvaa kunnan hankkiessa maata yhdyskuntarakentamisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maapolitiikan roolit Ylivieskan kaupallisessa murroksessa 

   Järvelä, Markku (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kuntien maapoliittiset keinot on vuoden 2000 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain myötä uudistettu vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia. Aiemman selvityksen perusteella maapolitiikan keinoja ohjaava lainsäädäntö ...
  • Maaseudun kehittämisrahastosta maksettujen yritystukien takaisinperiminen valtiontalouden ja tuensaajan näkökulmasta 

   Mäkinen, Emmi (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä pro gradu-tutkimuksessa tarkastellaan Maaseudun kehittämisrahastosta maksettujen yritystukien takaisinperintää julkisten varojen huolellisen käytön ja tuensaajan näkökulmista. Julkisia varoja käytettäessä toiminnalla ...
  • Maaseutukuntien muuttoliikkeen hallinta 

   Korpimäki, Ulla (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän laadullisen tutkimuksen tavoitteena on saada kokonaiskuva maaseutukuntien toimista hallita muuttoliikettä sekä pohtia muuttoliikkeen hallinnan lähtökohtia ja perusteluja. Tutkimuskysymyksillä selvitetään, minkälaisia ...
  • Maaseutumaisten alueiden asema suomalaisessa tietoyhteiskunnassa: Erityistarkastelussa Alavuden, Närpiön ja Ähtärin kunnat 

   Laurila, Tiina (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Alueellisen tasa-arvon ja kilpailukyvyn lisäämisen kannalta tietoliikenneinfrastruktuurilla on tärkeä rooli. Puutteellisten tietoliikenneyhteyksien vuoksi maaseutumaiset alueet ovat jäämässä jälkeen tietoyhteiskun-takehityksessä. ...
  • Maasta poistaminen rikoksen perusteella. Kaksoisrangaistus? 

   Sillanpää, Tiina (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Lähtökohtana tälle tutkimukselle olivat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomea koskevat viimeaikaiset ratkaisut, jotka käsittelevät veronkorotusmenettelyä ja rikossyytettä samasta asiasta, ne bis in idem -kiellon alaisia ...
  • MAASULKUSUOJAUKSEN KEHITTÄMINEN KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY:N VERKOSSA 

   Teppo, Eemeli (20.08.2019)
   Diplomityö
   TIIVISTELMÄ Sähkömarkkinalaissa tapahtuneet muutokset ja asiakkaiden vaatimustason kasvu ovat saaneet verkkoyhtiöt parantamaan sähkönjakelun varmuutta. Yhtenä tehokkaimmasta keinosta toimitusvarmuuden parantamiseksi on ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.
  • Maatalouden verotus; Ammatinharjoittajasta osakeyhtiöksi 

   Kuoppala, Mirva (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maataloutta harjoittavien aktiivitilojen määrä on vähentynyt koko 1990-luvun ajan. EU:n myötä tilat ovat erikoistuneet ja kasvattaneet kokoaan. Toiminnan kasvaessa tulee usein myös ajankohtaiseksi yritysmuodon tarkastelu. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maatalouden ympäristösääntely 

   Vinkka, Aulis (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pro gradu -tutkielma on oikeusdogmaattinen kirjallisuuskatsaustyyppinen tutkimus maatalouden ympäristöoikeudellisesta sääntelystä. Tutkimus tarkastelee aihetta maanviljelijän näkökulmasta ja perustuu voimassa olevaan ...
  • Maatilan osakeyhtiöittäminen -toimintamuodon muutos ja verotus 

   Kontsas, Heidi (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maatalouden harjoittaminen osakeyhtiömuodossa on yleistynyt viimeisten vuosien aikana ja on arvioitu, että osakeyhtiömuotoisten tilojen määrä kasvaa tulevaisuudessa. Syitä yhtiöittämiseen voi olla useita, mutta useimmiten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maatilan sukupolvenvaihdoksen toteutus ja verosuunnittelu 

   Nurmela, Jaana (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maatalouden harjoittaminen on tällä hetkellä Suomessa murrosvaiheessa. Muuttuneeseen toimintaympäristöön sopeutuminen on haastavaa. Maatalouden sukupolvenvaihdosprosessin tunteminen ja siihen ryhtymisen tukeminen ovat ...
  • Maatilan sukupolvenvaihdos 

   Tiirikkala, Tuuli (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maataloutta harjoitetaan Suomessa pääosin perheviljelminä. Sukupolven vaihdoksessa maatila siir-retään omistajan elinaikana tai se siirtyy hänen kuoltuaan toimintaa jatkavalle rintaperilliselle tai muulle lähisukulaiselle. ...
  • Maatilan toimintamuodon muutos osakeyhtiöksi 

   Torkkeli, Marjaana (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomen maatalouden rakenne on kokenut suuria muutoksia viimeisen vuosikymmenen aikana. Tilakoot ovat kasvaneet ja perinteisen perheviljelmäpohjaisen maatalouden harjoittamisen rinnalla kiinnostuksen kohteeksi on noussut ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maatilasta maaseutuyritykseksi: Esimerkkinä lämpöyrittäjyys Etelä-Pohjanmaalla 

   Laine, Mari-Anne (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomen liittyminen Euroopan unionin jäseneksi on kiihdyttänyt 1960-luvulta alkanutta maaseudun rakennemuutosta. EU-jäsenyyden vaikutukset ovat välittyneet maaseutuun suorimmin maatalouden kautta. Maatalous on menettänyt ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.