- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Aineistot 2851-2870 / 5312

  • Osallistuminen kuntaliitoksissa - kohti kunnallisvalitusta 

   Kaari, Johanna (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kunnat elävät Suomessa muutosten aikaa. Toimintaympäristö muuttuu muun muassa väestön vanhenemi¬sen ja julkisen talouden paineiden vuoksi. Kunnat ovat jo nyt voimavaroiltaan erilaisia, mutta kaikkien olisi periaatteessa ...
  • Osallistuva budjetointi 

   Hurme, Jaana (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa on kerätty tietoa uudenlaisesta, asukkaiden päätösvaltaa ja toimijuutta konkreettisesti lisäävästä osallistuvan budjetoinnin menetelmästä. Tutkimuksessa on kartoitettu suomalaisten kaupunkien kokemuksia ...
  • Osallistuvan innovaatiotoiminnan kehittäminen. Tapaus Vaasan ja Laihian sekä Vähäkyrön yhteistoiminta - alue 

   Lehtovirta, Paula (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tarkasteltiin terveystoimen työntekijöiden osallistuvaa innovatiivisuutta, sitoutumista ja luottamusta organisaatiomuutoksessa Haastatteluaineisto on analysoitu. Haastateltavilta kerätty aineisto on toiminut ...
  • OSALLISUUS JA DEMOKRATIA MAAKUNNISSA - Onko uusi maakunta hallintohimmeli vai alueen asukkaiden väylä vaikuttaa? 

   Koivisto, Aleksi (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä pro gradu-tutkielmassa tarkastellaan perustettavien maakuntien kansanvaltaisuutta ja alueen asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Tutkimusongelmani kysymyksenä on: lisääkö maakuntahallinto suomalaisten osallistumis- ...
  • Osamaksuluotto auton hankinnassa, Case: Rauno Rinta-Jouppi Oy 

   Sariola, Eeva (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia rahoitusyhtiöiden kautta saatavaa auton osamaksuluottoa sekä teoriassa että käytännössä. Myös muita autonrahoitusmuotoja sivutaan. Teorian ja lainsäädännön avulla pyritään selvittämään ...
  • Osastonhoitajat johtajina ja henkilöstön motivoijina: esimerkkinä Seinäjoen keskussairaala 

   Nieminen, Arja (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Osastonhoitajien työ johtajina ja henkilöstön motivoijina on haastava. Supistuvat resurssit, työn sisältöjen muutokset, asiakkaiden ja heidän omaistensa lisääntyneet odotukset kuormittavat osastonhoitajia. Sairaalaorganisaation ...
  • Osatyökykyisten integrointi organisaatioon. Henkilöstöjohtamisen mahdollisuudet, haasteet ja ratkaisut: Case Linnanmäki 

   Leppäkangas, Marita (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu-tutkielman tavoitteena oli ymmärtää osatyökykyisiä rekrytoivan case-yrityksen henkilöstöjohtamista ja pohtia miten osatyökykyisten integroitumista organisaatioon toteutetaan. Tutkimus toteutettiin vuonna ...
  • Osingon irtoamispäiväilmiö pohjoismaisilla osakemarkkinoilla vuosina 2014-2018 

   Ranta-aho, Antti (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia osingon irtoamispäiväilmiötä pohjoismaisilla osakemarkkinoilla vuosina 2014-2018. Tutkimuksessa on mukana osakkeita Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseistä. Osingon irtoamiseen ...
  • Osingonjaon informaatiosisällöstä: osinkojen muutoksen yhteys yrityksen kannattavuuskehitykseen 

   Soikkeli, Antti (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on tutkia suurten suomalaisyritysten osingonjakopolitiikkaa ja pyrkiä selvittämään pitävätkö niiden osingonjaossaan tekemät muutokset sisällään informaatiota yritysjohdon odotuksista tulevaisuuden ...
  • Osinkojen muuttuva verotus 

   Viitaniemi, Ulla-Maija (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Osinkoverotus on ollut monien muutosten kohteena. Kansainvälinen kehitys ja Suomen liittyminen Euroopan yhteisöön ovat vaikuttaneet Suomen veropolitiikkaan ja osinkojen verokohteluun. Pääomavirtojen vapauttaminen aiheutti ...
  • Osinkojen verotus Suomessa 

   Köykkä, Hanna-Leena (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tarkastellaan osinkojen verotusta eri osinkoveromallien pohjalta. Erityisesti keskitytään osinkojen verotukseen Suomessa. Alussa on lyhyt katsaus täällä aiemmin voimassa olleisiin osinkoveroihin. Suurin paino ...
  • Osinkotulojen verotus osingonsaajan näkökulmasta 

   Prokkola, Jaana (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa selvitetään osinkotulojen verotusta osingonsaajan näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan osinkotulojen verotusta, kun osingonsaajana on luonnollinen henkilö, osakeyhtiö, yleishyödyllinen yhteisö, henkilöyhtiö ...
  • Osinkotuoton vaikutus osakkeen tuottoon osinkoesityksen ja osingon irtoamisen välillä Suomessa 2005-2011 

   Myllärinen, Mikko (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, voidaanko osinkotuottoon perustuvalla sijoitusstrategialla ansaita epänormaaleja tuottoja osinkoesityksen ja osingon irtoamisen välillä. Tutkielma kattaa vuodet 2005–2011. ...
  • Osinkoverojärjestelmän rakenneuudistus osingonsaajan näkökulmasta 

   Kankainen, Kati (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman aiheena on Suomen osinkoverojärjestelmän rakenneuudistus. Läh-tökohtana on osingonsaajan näkökulma. Suomen osinkoverojärjestelmä on perustunut vuodesta 1990 lähtien yhtiöveron hyvitysjärjestelmään, jonka ...
  • Osinkoverouudistuksen vaikutus suomalaisomisteisten yhtiöiden osingonjakoon 

   Varo, Esa (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on tutkia, vaikuttiko osinkoverouudistus yritysten osingonjakoon siten, että suomalaisomisteiset yhtiöt olisivat maksaneet enemmän osinkoja kuin ulkomaalais- omisteiset yhtiöt. Tarkoituksena on ...
  • Ostolaskujen käsittelyn suorituskyvyn mittareiden hyvyyden arviointi, Case: Wärtsilä Shared Service Center 

   Tuuri, Juha (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli tutkia palvelukeskuksessa käyttöönotettavien suorituskyvyn mittareiden hyvyyttä. Hyvyyttä testattaessa huomio kiinnitettiin mittareiden relevanttiuteen, edullisuuteen, validiteettiin, ...
  • Ostolaskuprosessin sähköistäminen Mecanova Oy:ssä 

   Järvilä, Niina (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkimus käsittelee ostolaskuprosessin sähköistämistä Mecanova Oy:ssä. Tutkimuksen tarkoituksena oli kvalitatiivisen tapaustutkimuksen keinoin kuvata Mecanova Oy:n ostolas-kuprosessin nykytila sekä sen sähköistämisellä ...
  • Ostolaskutusprosessi ja sähköinen laskutus 

   Järvi-Laturi, Janne Juhani (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuskohteena oli sähköinen ostolaskutus ja sen nykytila sähköisen laskutuksen lisääntyessä voimakkaasti organisaatioiden välisessä liiketoiminnassa. Sähköinen lasku käsitteenä pitää sisällään muun muassa EDI-laskun ja ...
  • Ostotoiminnan semanttinen ontologia 

   Anttila, Riiamari (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Valmistavan yrityksen päätöstentekijöiden ja työntekijöiden käsitykset ostotoiminnasta voivat poiketa huomattavasti toisistaan. Tämä johtuu jokaisen omakohtaisesta tietämyksestä ja muodostuneesta maailmankuvasta. Kukin ...
  • Osuuspankin hallinto muuttuvassa toimintaympäristössä 

   Tanhua, Heidi (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   OP Ryhmä julkaisi uuden strategiansa kesäkuussa 2016. Osuuspankkien tulee tehdä OP Ryhmän strategiasta johdettu pankin strategia ja toimintasuunnitelma. Tässä työssä tutkitaan paikallisen hallinnon roolia osuuspankin ...