Aineistot 6483-6502 / 6765

  • Y-sukupolven naisjohtajat: Urapääoman rakentuminen 

   Anttila, Salla (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tutkimuskohteena ovat Y-sukupolven naisjohtajat (syntyneet 1980–1999). Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten Y-sukupolven naisjohtajien urapääoma rakentuu, mitkä ulkoiset tekijät vaikuttavat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Y-sukupolven sitouttaminen yritykseen - Yliopisto-opiskelijoiden näkökanta sitoutumiseen 

   Kivilahti, Johanna (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työelämässä on tapahtumassa rakennemuutos, kun vanhemmat sukupolvet väistyvät sivuun ja Y-sukupolvi tulee kattamaan suurimman osan työvoimasta. Vuonna 1979-1999 syntyneen Y-sukupolven käyttäytymisen ja työelämän arvojen ...
  • Y-sukupolven sitoutuminen organisaatioon - Arvojen asettamat haasteet johtamiskäytännöille 

   Järvinen, Salla (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Y-sukupolven arvot ja sen sitoutuminen organisaatioon on aiheena ajankohtainen sen vuoksi, että se on edeltäviin sukupolviin verrattuna arvostuksiltaan merkittävästi erilainen, ja sen mukaantulo työelämään suurena sukupolvena ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Y-sukupolvi arvostaa valmentavaa johtamista: Vaasan yliopiston opiskelijoiden näkemyksiä ihanne-esimiehestä 

   Kasi, Anna-Riikka (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Y-sukupolvi sekä työelämässä että johdettavana on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen ja tärkeä aihe, sillä se on yksi työelämän uusimpia sukupolvia. Tässä tutkielmassa Y-sukupolveksi määritellään vuosien 1980–1995 välisenä ...
  • Ydin-periferia dikotomia maakunnan kehittämisessä. Tutkimusalueena Etelä-Pohjanmaa 

   Tuominen, Tuuliina (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää onko Etelä-Pohjanmaan maakunnassa havaittavissa ydin- ja periferia-alueiden välillä dikotomiaa eli kahtiajakoa maakunnallisessa kehittämisessä. Ongelmaan etsitään vastausta kolmen eri ...
  • Ydinosaamiset pk-yrityksessä 

   Yliluoma, Ari (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Resurssi- ja osaamislähtöiset strategiaopit ovat nousseet keskeiseen asemaan viimeisen vuosikymmenen aikana. Erityisesti Prahaladin ja ja Hamelin artikkeli ydinosaamisista vauhditti voimakkaasti kehitystä osaamislähtöisten ...
  • Ydinosaamisten selvittäminen yrityksessä 

   Kohtanen, Jukka (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten yrityksen ydinosaamiset voidaan selvittää. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, mistä eri elementeistä löydetyt ydinosaamiset koostuvat ja millaisia yrityksen eri toimintoja ...
  • Ydinvoimalan ohjelmistopohjaisten sähkö- ja automaatiojärjestelmien kelpoistusprosessimalli 

   Kemppainen, Hanna-Kaisa (2014)
   Diplomityö
   Teollisuuden voima Oyj:lle (TVO) turvallisuuskriittisen ajattelun noudattaminen niin ydinvoimakäytössä kuin järjestelmien kunnossapidossa on tärkeä Voimalaitoksen toiminnan turvallisuus taataan jo suunnitteluvaiheessa ...
  • Ydinvoimauutisointi ja sen vallankäyttäjät. Tarkastelussa Helsingin Sanomat ja Kaleva 

   Lähteenmäki, Mia-Mari (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa eritellään ja analysoidaan ydinvoimauutisoinnin kielenkäyttötapoja. Lähtökohtana tutkimukselle on kriittisen diskurssianalyysin käsitys kielenkäytön vaikutuksista tekstintulkinnalle ja ajattelulle. Ydinvoimauutisointi ...
  • Yhdenvertaisuuden toteuttaminen esimiestyön keinoilla: Esimerkki tapauksena Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikkö. 

   Välimäki, Emma (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa tutkitaan esimiesten keinoja toteuttaa yhdenvertaisuutta henkilöstöjohtamisessa. Case organisaationa on Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikkö. Turvapaikan hakijoiden suuri lisääntyminen vuonna 2015 sai ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhdenvertaisuus sosiaalipalveluissa. Valtion ohjelmaohjaus yhdenvertaisuuden edistäjänä 

   Uura, Maija (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomalaisessa sosiaalipalvelujärjestelmässä pidetään yhdenvertaisuutta tärkeänä asiana. Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntymisen sekä sosiaalipalveluiden ja niihin liittyvän lainsäädännön uudistusten myötä yhdenvertaisuuden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhdessä eteenpäin - Kunnanjohtaja henkilöstöjohtajana 

   Ala-Mäenpää, Pekka (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää kunnanjohtajien nykyistä toimintatapaa henkilöstöjohtamisen alueella. Sitä tarkastellaan ensisijaisesti nykyaikaisen liiketaloustieteellisen johtamisteoreettisen ajattelun näkökulmasta. ...
  • Yhdistysten verokohtelu 

   Alanko, Mikko (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhdistykset ovat tulleet suomalaisille tutuiksi aikojen saatossa. Ne ovat vaikuttaneet ihmisten jokapäiväiseen elämään tarjoamalla esimerkiksi liikunnasta kiinnostuneille ihmisille harrastusmahdollisuuksia. Kansalaisjärjestöjen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhdistystoiminta paikallisyhteisöissä 

   Tuominen, Isa-Tuuli (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää yhdistystoiminnan tämänhetkistä tilannetta ja sen kehittymiseen liittyviä toiveita Tampereen Hervannassa, Kemijärvellä sekä Vaasan Palosaarella. Nämä paikallisyhteisöt ovat valikoituneet ...
  • Yhdyskäytävätuotteen asiakassovelluksen mallintaminen ja konfigurointi 

   Ripatti, Mikko (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen aiheena oli tutkia miten yhdyskäytäväohjelmiston asiakasprotokolla voidaan sovittaa olemassaolevaan konfiguraatioon sekä löytää konfigurointimekanismeja, jotka helpottaisivat niiden valmistamista yhdyskäytävä ...
  • Yhdysvaltain keskuspankin ohjauskoron muutoksen vaikutukset 

   Kähärä, Karri (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Rahapolitiikalla on ollut aina merkittävä vaikutus valtion talouden suorituskykyyn. Kiinnostus rahapolitiikkaa kohtaan on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla, mihin on vaikuttanut globaali talouskriisi vuonna 2007. Virhearviot ...
  • Yhdysvaltalaisten makrotalousuutisten vaikutus markkinoiden epävarmuuteen Yhdysvalloissa, Saksassa ja Sveitsissä 

   Hiltunen, Juho (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Nykyaikaisilla moderneilla rahoitusmarkkinoilla päätöksiä täytyy tehdä yhä nopeammin ja ennen kaikkea näiden päätöksien tulee perustua relevanttiin sekä uuteen informaatioon, jotta kilpailuetua saavutettaisiin. Yhdysvaltojen ...
  • Yhdysvaltojen kaksoisvajeen pienentämisen taloudelliset vaikutukset 

   Kangas, Jarkko (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhdysvaltojen taloudessa vallitsee tilanne, jossa sekä valtion budjettitasapaino että maan vaihtotase ovat samanaikaisesti negatiivisia. Bruttokansantuotteen suotuisa kehitys on mahdollistanut tuloja suuremman kulutuksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhdysvaltojen makroekonomisten uutisten vaikutus indeksioptioiden implisiittiseen volatiliteettiin 

   Janne, Miettinen (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä pro gradu -tutkielmassa etsitään yhteyttä eri makrotaloudellisten uutisten ja optiomarkkinoiden volatiliteettireaktion välillä. Yhteyden selvittämiseksi aineisto koostuu S&P 500- ja Nasdaq 100 -osakeindeksioptioiden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • YHDYSVALTOJEN MAKROTALOUDELLISTEN UUTISTEN VAIKUTUS EUROOPAN OSAKEMARKKINOIHIN 

   Koivu, Thomas (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten Yhdysvaltojen makrotaloudelliset uutisjul-kaisut vaikuttavat Euroopan osakemarkkinoihin. Vaikutusta mitattiin Euroopan osake-markkinoiden implisiittisellä volatiliteetilla. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.