Aineistot 6052-6071 / 6775

  • V. Rintamäki Oy:n myymäläimagon kehittäminen 

   Rintamäki, Maria (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, miten V. Rintamäki Oy:n Seinäjoen myymälöiden imagoa voidaan kehittää. Tutkielmani tutkimusotteena on toimivuusselvitys ja näkökulmana kehittämisnäkökulma. Teoreettisen viitekehyksen ...
  • Vaarallisten aineiden kuljetustoiminnan riskikartoitus Vaasan satamassa 

   Mäki-Jussila, Kristian (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimus jakautuu johdantoon, teoreettiseen osaan ja aiheen empiiriseen lähestymiseen sekä johtopäätöksiin. Johdannossa selvitetään tutkimuksen taustaa sekä sen tavoitteet ja rajaukset. Tämän jälkeen seuraa teoreettinen ...
  • Vaasalaisten keskustakortteleiden asukastyytyväisyystutkimus 

   Liinamaa, Mika (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on antaa tietoa kaavoitusta, asuntosuunnittelua, kiinteistöhuoltoa ja asumistoimintaa varten kartoittamalla asukastyytyväisyyttä kuudessa, toisistaan poikkeavassa asuntokohteessa Vaasan keskustassa ...
  • Vaasan asuntomarkkinoiden alueellinen eriytyminen: Asuntojen hintojen alueelliset erot ja niihin vaikuttavat tekijät 

   Luhta, Joona (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Asuntomarkkinoilla on merkittävä kansantaloudellinen rooli yhteiskunnassa. Asuntomarkkinat ovat luonteeltaan alueelliset ja Suomi jakautuu useisiin eri asuntomarkkinoihin, sillä asuntojen hinnat ja hintadynamiikka vaihtelevat ...
  • Vaasan Indie-pelituotannon prosessimallit 

   Laaksonen, Sebastian (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Vaasan seudun Indie-pelituotanto on hyvässä nosteessa. Kuitenkaan jostain syystä Vaasan seudulta ei ole vielä noussut merkittävää pelialan toimijaa, mikä alueen kokoon nähden on huolestuttavaa. Tutkimuksen tavoitteena on ...
  • Vaasan ja Morogoron välisen yhteistyön vaikutukset 

   Koskenmäki, Noora (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Vaasa ja tansanialainen Morogoron kaupunki ovat tehneet yhteistyötä jo 1990-luvun alusta lähtien. Yhteistyötä tehtiin aluksi Vaasan Kehitysmaaseuran toimesta, kunnes kaupungit lähtivät mukaan Kuntaliiton pohjoisen etelän ...
  • Vaasan kaupungin kaupan palvelujen kehitys ja mahdolliset tulevaisuudet 

   Nuuja, Timo (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Vaasan kaupungin keskeisten kaupallisten alueiden kehitysnäkymiä tilanteessa, jossa suunnitelmien mukaan ainakin noin 50 000 m2, mahdollisesti jopa 100 000 m2 rakentuu muutaman seuraavan ...
  • Vaasan kaupunginvaltuutettujen ja kaupunkilaisten käsityksiä teledemokratiasta 

   Mansikkamäki, Anne (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tietoyhteiskunta, uudet interaktiiviset viestintävälineet ja kansalaisten kyllästyminen perinteiseen edustukselliseen demokratiaan luovat paineita demokratialle. Jonkinlainen muutos näyttäisi olevan edessä, ehkä se voisi ...
  • Vaasan keskussairaalan sairaala-apteekin toiminnan kehittäminen 

   Manninen, Riina (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa kartoitettiin keinoja ja ratkaisuja, joilla voitaisiin kehittää Vaasan keskussairaalan sairaala-apteekin prosesseja. Erityisen tarkastelun kohteina olivat tilaus-toimitusketjun hallinta, toimittajan ja ...
  • Vaasan keskustan kulutuksen muodot 

   Menna, Annika (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten Vaasan keskustaa kulutetaan. Tutkimuksessa Vaasan keskustaa tarkastellaan keskustan neljän eri tilan ulottuvuuden; fyysisen, toiminnallisen, sosiaalisen sekä koetun tilan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vaasan Mansikkasaaren suunnittelu ristiaallokossa 

   Hissa, Jukka (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tarkastellaan Vaasan Mansikkasaaren suunnitteluprosessia. Sen pitkä ja ristiriitainen suunnitteluhistoria on saanut alkunsa 1980-luvun puolivälissä. Tutkimuksessa peilataan historiallisia tapahtumia 2010-luvun ...
  • VAASAN MUUTTUVA VÄHITÄISKAUPPA mikä muuttuu? tarkastelussa kolme toimialaa 

   Höykinpuro, Esa (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen lähtökohtana toimii ajatus siitä, että Vaasan vähittäiskauppa tulee muuttumaan voimakkaasti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Alueen vähittäiskaupassa on tällä hetkellä käynnissä merkittävä muutosprosessi, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vaasan Rannikkopatteriston lakkauttaminen: henkilöstön kokemuksia 

   Luukkonen, Juuso (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Viime vuosina puolustusvoimat on toteuttanut laajavaikutteista rakennemuutosta, jonka keskeisenä tavoitteena on rauhan ja sodan ajan järjestelmien mukauttaminen 2000-luvun vaatimusten mukaiseksi. Rakennemuutos ilmenee ...
  • Vaasan ruotsinkielisten kuudesluokkalaisten suomen kielen oppimis- motivaatio ja asenteet suomen kieltä ja suomen kielen opetusta kohtaan Tilanne syksyllä 2011 ja keväällä 2012 

   Stennabba, Maria (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Syftet med undersökningen är att ta reda på hurudana attityder till finskan, finskspråkiga och undervisningen i finska som finns bland sjätteklassisterna i Haga, Gerby, Vikinga och Sundom skola. Samtidigt vill jag ta ...
  • Vaasan seudun energiateknologiakeskittymän yritysten osaamis- ja työvoimatarpeet 

   Piiroinen, Taina (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maailmanlaajuisesti ajateltuna koko energia-ala elää suurten muutosten aikaa. Erilaiset ilmastoon liittyvät sopimukset tähtäävät energiantuotannossa uusiutuvien lähteiden käytön osuuden kasvattamiseen sekä energiatehokkuuden ...
  • Vaasan vanhan kaupunkipaikan kadunnimien muuttuminen 

   Hurtig, Pirkko (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä pro gradu -tutkielmassani käsittelen Vaasan vanhan kaupunkipaikan kadunnimistöä kaupungin perustamisesta vuodesta 1606 nykypäivään saakka. Tutkimukseni rajoittuu alkuperäiseen kaupunkipaikkaan, jota vuonna 1852 ...
  • Vaasan yliopiston verkkosivuston käytettävyystestaus. Kolmen eri käyttäjäryhmän näkemykset sivustosta. 

   Vainio, Kaisa (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, miten hyvin Vaasan yliopiston uusittu www-sivusto vastaa käytettävyyden vaatimuksia kolmen eri kohderyhmän näkökulmasta. Kohdekäyttäjäryhmät ovat opiskelijat, henkilökunta ja ...
  • Vad betyder banal, dilemma eller jämka? - en studie om ordförståelse bland en grupp universitetsstuderande 

   Ranta, Niina (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimukseni aihe miten yliopisto opiskelijat ymmärtävät sanoja pohjautuu tutkimukseen nimeltä Språkklyftan, joka tehtiin 1970-luvulla Ruotsissa ja jossa tutkittiin kansalaisten äidinkielen taitoa (ruotsi). Tutkimus käsitteli ...
  • Vahvistetut tappiot omistajanvaihdoksissa ja yritysjärjestelyissä 

   Lahtinen, Pekka (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten vahvistettuja tappioita kohdellaan omis-tajanvaihdoksissa ja yritysjärjestelyissä. Omistajanvaihdoksina tarkastellaan yrityksen myyntiä, osakepääoman korottamista ja alentamista, ...
  • Vaihtoehtona väliosinko 

   Paananen, Leena (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Nykyinen osakeyhtiölaki mahdollistaa kansainvälisten esikuvien mukaisesti osingon jakamisen välitilinpäätöksen perusteella. Suomessa on käytetty tätä mahdollisuutta ilmeisen vähän, koska sen vero- ja kirjanpitokäsittely ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.