Aineistot 2611-2630 / 6785

  • Laadun kehittäminen taloushallinnon palvelukeskuksessa 

   Huhtilainen, Elina (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkimus käsittelee organisaation toiminnan laatua sekä sen kehittämistä. Tutkimukseni kartoittaa kohdeyrityksen ne toiminnan kohteet, joissa laatua tulee ensisijaisesti kehittää. Rakensin yksinkertaisen, mutta tehokkaan ...
  • Laadun merkitys alihankinnassa 

   Torkko, Jani (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Laadun kehittäminen ja johtaminen hankinnoissa on viime aikoina tullut yhä tärkeämmäksi tekijäksi yritysten kilpailukyvyn kannalta. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tehdä taustatyötä toimitusvarmuuden parantamiseksi ...
  • LAADUN PARANTAMINEN ORGANISAATION SISÄISISSÄ PROSESSEISSA 

   Leppiniemi, Jari (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Laatu on nykyisin merkittävä tekijä yritysten kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Tarjottujen tuotteiden ja palveluiden on vastattava täysin asiakkaiden vaatimuksiin ja yritysten on jatkuvasti kiinnitettävä tähän huomiota. Tämän ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Laadunhallinta terveydenhuollossa. Tutkimus asiakastyytyväisyydestä Vaasan keskussairaalan lastenosastolla. 

   West, Sari (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Verorahoitteisten julkisten palvelujen tavoitteena on kansalaisten palvelutarpeiden tyydyttäminen. Kansalaiset odottavat palveluilta tasavertaisuutta ja yhä yksilöllisempien tarpeiden täyttämistä. Laki potilaan asemasta ...
  • Laadunhallintajärjestelmän käyttöönoton menestystekijät PK-yrityksissä 

   Vainio, Ritva (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman lähtötietoina käytetään eurooppalaisen laatustandardin SFS-EN ISO 9001:2000 vaatimuksia. Tarkoituksena on selvittää sen käyttöönoton menestystekijöitä tukeutuen PK-yritysten laatupolitiikan sisältöön ja ...
  • Laadunhallintajärjestelmän vaikutukset toiminnan laadun johtamiseen 

   Piri, Jaakko (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää ISO 9001:2000 laadunhallintajärjestelmän rakentamisen vaikutukset toiminnan laadun johtamiseen. Tutkimuksen toisena tavoitteena pyrittiin selvittämään laadunhallintajärjestelmän ...
  • Laadunvarmistus ohjelmistoprojektin eri vaiheissa 

   Mäntylä, Ville (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Eri tyyppisillä ohjelmistoilla on hyvin merkittävä rooli tämän päivän teknistyvässä yhteiskunnassa. Niiden käyttöönotolla voidaan esimerkiksi pyrkiä automatisoimaan erilaisia toimintoja tai tehostamaan päivittäisiä ...
  • LAAKERIVIRRAT TAAJUUSMUUTTAJAKÄYTÖSSÄ 

   Mäki-Valtari, Juha-Matti (2010)
   Diplomityö
   Taajuusmuuttajakäyttöisten oikosulkumoottoreiden laakerivirrat saattavat lyhentää laakereiden elinikää merkittävästi etenkin, kun taajuusmuuttajien IGBT-kytkimien jännitteen muutosnopeudet kasvavat jatkuvasti. Työn ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Laatu ja arviointi päihdepalveluissa 

   Mäkelä, Kimmo (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on jatkaa ja syventää keskustelua laatuun ja arviointiin liittyvän ajattelun yhdistämisestä päihdepalveluihin. Tutkimuksella etsitään, selvennetään ja kootaan yhteen päihdepalveluihin ...
  • Laatu ja arviointi päihdepalveluissa 

   Mäkelä, Kimmo (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on jatkaa ja syventää keskustelua laatuun ja arviointiin liittyvän ajattelun yhdistämisestä päihdepalveluihin. Tutkimuksella etsitään, selvennetään ja kootaan yhteen päihdepalveluihin ...
  • LAATU JA LAATUJÄRJESTELMÄT: LAADUNPARANNUSPROJEKTI Case ABB Keskijännitekojeet ja –kojeistot 

   Niiniketo, Mikko (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   ABB:n Keskijännitekojeet ja –kojeistot –yksikön tavoitteena on tarjota asiakkaalle teknistä laatua. Tutkimuksessani tavoitteena on esittää miten laadunparannusprojekti etenee kohdeyrityksessä. Tutkimuksen muina tavoitteina ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Laatu organisaation elämäntavaksi. Pk-yrityksen henkilöstöjohtamisen käytännöt laatukulttuurin tekijöinä. 

   Koskinen, Marjaana (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomen talous on ollut viime vuosina vaikeuksissa, sillä vienti ei vedä ja yritykset vähentävät työntekijöitään. Valtiovalta pyrkii monin eri keinoin saamaan Suomen talouden kasvuun. Yksi keino on kannustaa kansalaisia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • LAATUJOHTAMINEN JA ORGANISAATION YDINPROSESSIT: Resurssiriippuvuusnäkökulma 

   Mattila, Kalle (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Jatkuvasti kasvava julkinen sektorimme tulee olemaan nyt ja lähitulevaisuudessa jatkuvien leikkausten ja leikkausuhkien kohteena, kun yritämme tasapainottaa valtiontaloutta velkaantumista vastaan. Samalla julkisen sektorimme ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Laatujohtaminen koulutuksen suunnittelun strategisena lähtökohtana : Case Vaasan sairaanhoitopiirin koulutussuunnittelu 

   Hautamäki, Satu (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tulevaisuuden suoritusmittarit kohdistuvat laatuun, aikaan ja kustannuksiin. Osaamisen on oltava huippuluokkaa ja jokaisen organisaation jäsenen on tiedettävä oma tehtävänsä. Laadusta on tullut yksi organisaation strateginen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Laatujohtaminen vanhuspalveluissa: Laatujohtajan tehtäväalueet 

   Männistö, Kati (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Laatujohtaminen on nykyään myös julkisella sektorilla yleinen johtamismalli. Vanhuspalveluihin kohdistuu vaatimuksia ja odotuksia monelta taholta. Suomen väestö ikääntyy seuraavat kolme vuosikymmentä voimakkaasti, mikä ...
  • Laatujohtamisen ilmentyminen julkisen sek-torin organisaatiossa –Case Vaasan yliopisto 

   Pinni, Kalle (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tarkastellaan kokonaisvaltaisen laatujohtamisfilosofian ilmentymis-tä julkisen sektorin organisaatiossa. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata kohdeor-ganisaation suorittamaa systemaattista laatutyötä. Laatutyön ...
  • Laatujohtamisen ja johdon laskentatoimen yhteisvaikutukset yrityksen suorituskykyyn 

   Haapakangas, Olli (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin laatujohtamisen ja johdon laskentatoimen mahdollisia yhteisvaikutuksia yrityksen suorituskykyyn. Johdon laskentatoimesta tarkasteltiin suori-tuskyvyn mittaamisen kahta osa–aluetta: ...
  • Laatujohtamisen lähtökohdat julkisessa perusterveydenhuollossa. Yhdistetty ITE- ja hyvinvointikysely Harjavallan terveyskeskuksen vuodeosastoilla. 

   Taimi, Kaisa (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Hoitotyön hyvä laatujohtaminen ja laatutyöskentely edellyttää johdon ja henkilökunnan yhteistyötä, sitoutumista, suunnittelua ja jatkuvaa kehittämistä laadun parantamiseksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia mitä ...
  • Laatujohtamisen menetelmät julkisella sektorilla. Tarkastelun kohteena Kansaneläkelaitos 

   Ketomäki, Minna (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisten palvelujen kehittäminen on viime vuosina ollut muutosten kohteena. Laatuajattelu on yleistynyt myös julkisessa palveluntarjonnassa. Laatujohtaminen ja sen apuna käytetyt menetelmät ovat käytössä useissa julkisen ...
  • Laatukriteerien asettaminen julkisissa hankinnoissa 

   Koskiniemi, Antti (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan julkisilla varoilla hankittavia palveluja, tavaroita ja julkisilla varoilla teetettäviä rakennusurakoita. Julkisia hankintoja sääntelee laki julkisista hankinnoista (348/2007). Hankintalakia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.