Aineistot 1376-1395 / 6785

  • Haastavien alaisten esimiehissä herättämät tunteet: Myers-Briggs persoonatyyppiteorian tunteva – ajatteleva ulottuvuus 

   Koivio, Kirsikka (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia tunteita MBTI-teorian tunteva- ajatteleva akselilla jaotellut esimiehet kokivat haastavien suhteen. Tutkimusta lähestyttiin kolmen alaongelman kautta, joiden pohjalta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Haasteena asiakaskokemuksen johtaminen 

   Dunder, Maija (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä suomalaiset yritykset ajattelevat asiakaskokemuksen johtamisen haasteellisuudesta sekä merkityksellisyydestä. Tähän vastataan tutustumalla nykyisten toimintamallien ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Haasteena brändin rakentaminen venealalle, case XO Boats Oy 

   Pesola, Tiina (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Nykypäivänä brändi mielletään usein jopa yrityksen tärkeimmäksi voimavaraksi ja arvokkaimmaksi omaisuudeksi. Nopeatempoisella venealalla tuotannolliset aspektit ovat kuitenkin usein etusijalla, ja brändin päämäärätietoinen ...
  • Haasteena kongressipalveluiden konseptointi 

   Vasala, Antti (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tutkia miten palvelukonseptia voidaan kehittää asiakkaiden ostopäätösprosessiin vaikuttavien tekijöiden pohjalta. Ensimmäisenä tavoitteena oli mallintaa palvelukonseptin keskeisimmät elementit ...
  • Haasteena luovan tilan tuotteistaminen - Tilan rooli luovuuden ja innovaatioiden kehittämisessä 

   Kyngäs, Saija (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Toimintarytmin nopeutumisen ja kiristyvän kilpailun edessä organisaatioissa peräänkuulutetaan jatkuvaa uudistumis- ja muutoskykyä, luovuutta ja innovatiivisuutta. Yleistymässä ovat erilaiset luovat innovaatiotilat ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Haasteena palvelun laadun kehittäminen 

   Savola, Heikki (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää teorian ja käytännön yhteensopivuus kilpailluilla markkinoilla, joilla tuotteet ovat hyvin samankaltaisia toimialan pääkilpailijoihin verrattuna. Palveluja tarkastellaan asiakkaiden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Haasteena sitoutumisen kasvattaminen osakerahastosäästämiseen 

   Linna, Jouni (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat olemassa olevien ja uusien asiakkuuksien osakerahastosäästämiseen sitoutumiseen. Tutkimuksen tarkoituksena on rakentaa konsepti, jolla Oulun ...
  • Haasteena televisiosarjan brandays ja tuotteistaminen monimediaympäristössä 

   Karjalainen, Taina (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Ympäristön muutokset sekä tekniikan ja television huima kehitysvauhti ovat haastaneet myös tv-sarjat uudella tavalla. Raa’an kilpailun myötä sisällöiltä odotetaan yhä voimakkaampaa vastaiskua. Sisällön tulee elää omaa ...
  • Haasteiden hallinta: Analyysi suomalaisesta huonekaluteollisuudesta 

   Palosaari, Katri (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka suomalaiset huonekaluteollisuuden yritykset hallitsevat haasteita. Ensiksi muodostetaan ymmärrystä haasteiden hallinnan teoreettisesta taustasta. Selvitetään, kuinka haasteet ...
  • Haittasisältö ja sen vaikutukset työelämässä 

   Leppänen, Vesa (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Haittasisällöllä eli haittaohjelmilla ja roskapostilla on huomattava negatiivinen vaikutus nykypäivän työelämässä. Jokaisella työpaikalla, jossa käytetään tietokoneita, pitää kiinnittää huomiota haittaohjelmien torjumiseen ...
  • Hajautetun energiantuotannon vertailu LCC-mallilla, pientalouskokoisissa sovelluksissa 

   Riikonen, Tuomo (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää energiantuotannon kustannuksia elinkaarikustannusmallia mukaillen. Tutkimuksen kohteena on Vaasan ulkosaaristossa sijaitseva entinen merivartioasema, joka nykyisin toimii ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hajautetun tuotannon suojareleistyksen toiminnalliset vaatimukset 

   Voima, Sampo (2009)
   Diplomityö
   Hajautetun tuotannon lisääntyessä kasvaa myös tarve kehitellä entistä kattavampia hajautetun tuotannon suojausratkaisuja. Perinteiset menetelmät hajautetun tuotannon suojaamiseen eivät kata kaikkia mahdollisia ongelmatilanteita. ...
  • Hakukoneiden henkilötietojen käsittely ja vastuu lähdesivujen osalta 

   Kilpiä, Mikko (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimukseni tarkoitus on tarkastella hakukoneiden vastuuta lähdesivujen sisällöstä. Keskeisenä kysymyksenä tutkimuksessa on se, miten hakukoneet on nähtävä henkilötietojen käsittelyn näkökulmasta. Tutkimuksessa halusin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hakukonemarkkinoinnin mahdollisuudet pk- yritykselle 

   Kumpulainen, Jesse (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa tehdään katsaus hakukone-, ja yhä tarkemmin hakusanamarkkinointiin. Tutkimuskysymyksenä tutkitaan, kuinka pienet ja keskisuuret yritykset voivat hyötyä hakukonemarkkinoinnista. Tarkentavana ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hallinnon keskittäminen: Keskitetyn matkahallinnon ohjaus ABB Oy:ssä 

   Leppihalme, Terhi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Matkustamisesta, jonka ei katsota kuuluvan yrityksen ydinliiketoimintaan, on tullut yksi tärkeimmistä ydinliiketoimintaa tukevista ja erikseen hallinnoitavista toiminta-alueista. Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hallinnon palvelutehtävät ja byrokraattisuuden vaikutukset palvelujen saavutettavuuteen 

   Honkonen, Kirsi (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkishallinnon tehtävät ovat nykyään suurimmaksi osaksi erilaisten palvelutehtävien hoitamista. Perinteinen hallinnoiminen on jäänyt taustalle kun palvelujen kasvu asettaa yhä enemmän vaatimuksia palveluhallinnon ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hallinnon responsiivisuus ja asiakasorientaatio Länsi-Suomen lääninhallituksen lupahallinnossa 

   Tikkanen, Leena (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän päivän hallinto, niin kansainvälinen, kansallinen, alueellinen kuin paikallinenkin, toimii yhä epävarmemmassa ja kompleksisemmassa ympäristössä. Toiminnan rajaviivat hallinnon eri tasoilla ovat hälvenneet tai jopa ...
  • HALLINNON UUDISTAMISEN ISOT AALLOT JULKISEN TOIMINNAN JOHTAMISEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTINA 

   Aninko-Rajala, Ulla (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkinen hallinto on ollut viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävän kehitystyön ja muutosten kohteena. Julkisen sektorin rakennetta ja toimintaa on uudistettu New Public Management- opin toimintamalleilla tavoitteena ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hallinto-oikeudelliset periaatteet kunnan etuosto-oikeuden käytössä 

   Matalamäki, Sakari (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kunnan etuosto-oikeudella tarkoitetaan tietyin etuostolaissa mainituin edellytyksin kunnan käytössä ole-vaa maanhankinnan keinoa, jossa kunta tulee kiinteistökaupassa ostajan tilalle. Kiinteistökaupassa tulee lain mukaan ...
  • Hallintomenettelyn joutuisuusvaatimus 

   Luhta, Laura (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomessa toteutettiin laaja perusoikeusuudistus vuonna 1995. Eräs merkittävimmistä muutoksista oli hyvää hallintoa koskevan perusoikeuden sisällyttäminen valtiosääntöön. Uuteen perustuslakiin (731/1999) sisällytettiin ...