• EY:N MAATALOUSTUKIPOLITIIKKA SUOMEN KANNALTA 

   Immaisi, Anssi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen kohteena ovat Euroopan yhteisön maatalouspolitiikka ja yhteisön maataloustuet. Tutkimustehtävänä on pureutua maatalouspolitiikan ja maataloustukisäädöksien viidakkoon, ja antaa vallitsevasta tukijärjestelmästä ...
  • Festivaaliraha - RFID-tekniikkaan perustuva maksujärjestelmä yleisötapahtumassa 

   Vaivila, Eeva-Liisa (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tarkastellaan lainopillisen tutkimuksen kautta RFID-tekniikkaan perustuvaa suljettua lähimaksujärjestelmää sopimussuhteiden ja niihin liittyvien riskien kautta. Tutkimusongelmana on selvittää, minkälaisia ...
  • Going concern ja tilintarkastajan raportointi pörssiyhtiöissä 

   Jantunen, Ville (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Liiketoimintaympäristö on monimutkaistunut, kansainvälistynyt ja tietointensiivistynyt, ja täten taloudellisen raportoinnin oikeellisuus on noussut entistä tärkeämmäksi. Yritysten raportoinnin kohderyhmät, tilinpäätösten ...
  • Harmaa talous rakennusalalla 

   Uotila, Arko (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Harmaa talous on ollut pitkään mukana liiketoiminnassa ja nostanut aika ajoin päätään noususuhdanteessa ja korostunut laskusuhdanteessa. Sillä on suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia, niin veropoliittisesti kuin ...
  • Harmaan talouden torjuntakeinot rakennusalalla 

   Tuominen, Olli-Pekka (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Harmaa talous aiheuttaa yhteiskunnassamme monenlaisia lieveilmiöitä ja ongelmia, ja johtaa lopulta julkisten palveluiden rapautumiseen. Harmaata taloutta esiintyy työvoimavaltaisilla aloilla, joista rakennusalaan liittyvät ...
  • Henkilökohtainen budjetointi Suomen vanhus- ja vammaispalveluissa 

   Korhonen, Nora (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Henkilökohtainen budjetti on uusi tapa järjestää sosiaalipalveluja. Käytännössä kyseessä on maksusitoumus, jossa maakunta sitoutuu maksamaan ennalta sovittuun summaan asti asiakkaan palvelun, hoivan ja tuen tarpeista. ...
  • Henkilöyhtiöiden yhtiösopimuskäytäntö 1989–1998 

   Pakkala, Jan-Erik (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Lainsäätäjä on rajoittanut AKL:lla avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiesten sopimusvapautta vain silloin, kun yhtiömiesten tai ulkopuolisten etujen turvaamiseen liittyvät painavat syyt ovat edellyttäneet pakottavaa ...
  • Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi 

   Alainen, Sinikka (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää henkilö-yhtiön osakeyhtiöksi muuttamiseen liittyvää verotusta ja menettelyä sekä tärkeimpiä syitä, jotka johtavat muodonmuutoksen toteuttamiseen. Tutkielman pääpaino on niissä ...
  • Hinnanalennuksen ja vahingonkorvauksen suhde irtaimen kaupassa 

   Heinonen, Johanna (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on havainnollistaa sitä, kuinka lähellä toisiaan hinnanalennus ja välittömiä vahinkoja koskeva vahingonkorvaus ovat. Hinnanalennuksen laskentamenetelmä on liian monimutkainen toimiakseen ...
  • Hyvä liiketoimintapäätös 

   Salo, Marika (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityksen menestys on seurausta onnistuneesta päätöksenteosta. Päätöksenteon taustalla on omistaja-arvon maksimoinnin tavoite. Tähän tavoitteeseen pääsyä vaikeuttavat liiketoimintaan liittyvä epävarmuus ja riski sekä ...
  • IFRS-STANDARDEIHIN PERUSTUVIEN SIJOITUSKIINTEISTÖJEN JA RAHOITUSLEASINGSOPIMUSTEN KÄSITTELY ELINKEINOVEROTUKSESSA 

   Ylisaukko-oja , Päivi (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Uuden KPL:n mukaisesti 1.1.2016 alkaen kansallista KPL:a soveltavat yritykset ovat saaneet mahdollisuuden soveltaa vapaaehtoisesti uusia IFRS-perusteisia kirjanpitomenettelyjä. Uusi KPL on mahdollistanut sijoituskiinteistöjen ...
  • Immateriaalioikeuden sammuminen ja rinnakkaistuonti 

   Hannila, Juha (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella immateriaalioikeuksien sammumiseen vaikuttavia tekijöitä erikseen tavaramerkkioikeuden, patenttioikeuden ja tekijänoikeuksien osalta. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään aineettomien ...
  • Industrial Property Rights and the Protection of Trade Secrets in the Russian Federation 

   Eräpohja, Mikko (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   This research examines the patent right, the trademark right and the protection of Trade secrets in Russia for Raisio Group. Its main task is to introduce the laws and the current practices, governing the field. Moreover ...
  • Internet-yhteyksien tarjonnan säätely – Kuluttajan aseman turvaaminen markkinoilla ja sopimussuhteessa 

   Orkola, Joonas (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kuluttajat käyttävät yhä enemmän sähköisiä viestintäpalveluita, jotka välitetään teleyritysten tarjoamien internet-yhteyksien kautta. Internetin käytön yleistyessä myös siihen liittyvät ongelmat ovat kuitenkin lisääntyneet. ...
  • Johdannaiset ja niiden selvitys 

   Peltotupa, Henri (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää oikeudellinen viitekehys, jossa vakioitujen joh-dannaissopimusten selvitysyhteisö toimii ja mitkä riskitekijät saattavat uhata selvi-tysyhteisön ja johdannaismarkkinoiden toimintaa. ...
  • Johdon työsuhdeoptio ja verotus 

   Valkeapää, Joni (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Euroopassa ja muuallakin maailmassa ollaan finanssikriisin ja siitä seuranneen taloustaantuman johdosta alettu tarkastelemaan yritysten johdon palkitsemisjärjestelmiä ja palkkioita. Johdon ohjaus- ja valvontajärjestelmä ...
  • Joukkorahoitus ja siihen liittyvä lainsäädäntö 

   Hakola, Marjo (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Joukkorahoitus on nopeasti kasvanut Suomessa yhdeksi vakavasti otettavaksi rahoituksen hankintatavaksi. Joukkorahoituksessa yritykset hakevat rahoitusta Internetissä toimivien joukkorahoitusalustojen kautta. Rahoitusta ...
  • Julkisen kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit 

   Lammela, Marjo (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman ensisijaisena tavoitteena on selvittää, minkälaisia arvopapereita Suomessa on julkisen kaupankäynnin kohteena. Tämän jälkeen tarkastellaan, millaisia oikeuksia ja mahdollisia velvollisuuksia arvopaperit omistajalleen ...
  • Jääkiekkoilijan tapaturmaturvajärjestelmä 

   Immonen, Mikko (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Urheilu on ollut pitkään erittäin yhteiskunnallisesti merkittävää, ammattimaista ja kaupallista toimintaa. Urheilu ja oikeus ovat joutuneet törmäyskurssille urheilun ammattimaistumisen ja kaupallistumisen vuoksi. Etenkin ...
  • Kansainvälisen liiketoimintasiirron verokohtelu 

   Ruuska, Anne (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa selvitetään kansainvälistä liiketoimintasiirtoa ja sen verokohtelua. Työssä käsitellään erityisesti ns. rajat ylittävän liiketoimintasiirron verokohtelua. Pohjana tarkastelulle ovat Euroopan unionin ...